Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Derksen, Hendrikus Wilhelmus

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Hent Derksen
archief Benny

Hent Derksen werd op 4 februari 1848 geboren te 's-Heerenberg als zoon van Hendrik Derksen en Joanna Gesina Boeland. Hij trouwde op 3 mei 1872 met Wilhelmina Koops.

Hent

Hent Derksen als lid van de 's-Heerenbergsche Rijwielvereeniging
archief foto Benny Schuurman
Molenpoortstraat bij Dijkman

Bijgenaamd "de Vos" werd hij op 22 juli 1869 zoeaaf, waarmee hij zich aansloot bij de zoeaven die in de jaren 1863-1870 naar Rome vertrokken om paus Pius IX te helpen bij de verdediging van de Kerkelijke Staat. Samen met P.C. van der Heijden was hij op 14 juli vanuit Tilburg naar Rome vertrokken. Na de val van Rome werd hij op 22 september 1870 uit de dienst ontslagen. Zijn naam staat vermeld in het Register van Nederlandse Zouaven van het Zouavenmuseum in Oudenbosch.

Zoeaaf "de Vos" is er altijd trots op gebleven dat hij voor de paus gestreden heeft. Bij feestelijke gelegenheden droeg hij altijd zijn zoeavenuniform, zoals mooi te zien is op de foto op blz. 306 van het boek Bergh; Heren, Land en Volk. Op blz. 313 is Hent te zien bij de intocht in 1910 van de Duitse jezuïeten in hun nieuwe Sint Bonifaciuscollege. Aldus is hij met zijn uniform altijd een markante figuur in 's-Heerenberg geweest.

Hent overleed op 84-jarige leeftijd op 25 februari 1932 en werd begraven op het oude kerkhof in 's-Heerenberg. Toen in de jaren vijftig een overledene in het graf van de zoeaaf bijgezet moest worden, heeft men in de kist gekeken, die er reeds sinds 1932 lag. Men trof daar een stoffelijk overschot aan dat eruit zag alsof het pas een dag begraven was. Toen een paar uur later de familie bijeenkwam bij het graf om het zo enorm gave lichaam te bekijken, was het compleet verpulverd.

Uit De Graafschapbode van 29 februari 1932

Donderdagavond is een der oudste ingezetenen van 's-Heerenberg‚ de heer H. W. Derksen‚ in den ouderdom van 84 jaar, na een kortstondige ongesteldheid, overleden.
Hem was het voorrecht beschoten met zijn 85-jarige vrouw, nog zelf zijn huishouding te bestieren. We willen niet nalaten dezen man, die met 'n ieder medeleefde en die voor 'n ieder steeds te spreken was, met een enkel woord te gedenken.
De overledene behoorde tot de nog zoo weinig in ons land overgebleven Oud-Zouaven. Hij heeft n.l. als Zouaaf in de jaren 1869 – 1870 deelgenomen aan de laatste gevechten te Rome onder den Opperbevelhebber van het Pauselijk leger, Z. E. Generaal Baron Athanase de Charefte de la Confrié. Hij stelde er een groote eer in‚ bij feestelijke gelegenheden in onze stad in de Zouaven-uniform te verschijnen, versierd met verschillende bewijzen van verdienste. Hij nam steeds deel aan de Zouaven-bijeenkomsten en feesten, die hier te lande gehouden werden. Eén dezer laatste bijeenkomsten vond te Utrecht plaats voor het herstel van het Lateraansch Verdrag.
Meer dan 50 jaar is hij lid en bestuurslid van de „Vereeniging de Vriendschap” geweest. Steeds was hij daar, zelfs op de algem. ledenvergadering van 17 Januari j.l. als onderdirecteur op zijn post.
Ruim een halve eeuw was hij werkzaam als uitvoerder van bouwwerken en het onderhoudswerk van het „Huis Bergh". Door ijver en plichtsbetrachting heeft hij getoond een goed vakman te zijn. Na zijn 50-jarige loopbaan als metselaar mocht hij van den tegenwoordigen bewoner van het Huis Bergh den heer H.J. van Heek, daarvoor een gouden horloge in ontvangst nemen. Door een ieder geacht en bemind is hij menigmaal de vraagbaak geweest van hen, die bij hem in moeilijke omstandigheden, een oplossing zochten.
Met de overledene is heengegaan een man van karakter en humaniteit, wiens nagedachtenis bij velen te 's-Heerenberg in hooge eere zal worden gehouden.
Als bijzonderheid zij vermeld, dat de heer H. W. Derksen in Mei a.s. zijn diamanten huwelijksfeest hoopte te vieren.

Galerij

Het nageslacht zoeaaf Hent Derksen, De Vos

De foto is gemaakt bij de 25-jarige bruiloft Hent Derksen (links) en zijn echtgenote Wilhelmina Koops (rechts).

G.W. Schuurman en J.C. Derksen staan erop, hun kinderen van Bernards en Schuurmans kant (zie stamboom in de derde afbeelding):

  • Sophie Bernards met Fridus Lameris, Stientje Bernards, Hendrik Bernards
  • Dina van Halteren-Derksen
  • Willem en Anton Schuurman
  • Bernard Derksen, postbode zeddamseweg
  • Gradus Derksen, Stokkumseweg
  • Victoria Derksen
  • Marie Derksen

De tweede foto is gemaakt bij de Familie-Bioscoop tussen het Café Schuurman en de Sociëteit aan de walkant. Aan de spulletjes boven het raam kun je zien dat er een winkel was (Bazar); later werd dit een huiskamer en thans hoort het gedeelte bij Grand Café de Snor (Schuurman).

Derde foto: Victoria Koenen staat op deze foto zesde van links bovenaan. De Zouaaf was haar grootvader en overgrootvader van Maria Theresia Verhoeven. De foto is gemaakt door fotograaf M. van Zwam, Van Heemskerckstraat 47, Nijmegen.

Dochters van Hent Derksen voor café G,Schuurman op de foto:
*Johanna Christina Derksen getrouwd met Gerhardus Wilhelmus Schuurman,
*Maria Johanna Derksen getrouwd met Marinus Hyacinthus de Haard,
*Christina Maria Antonia Derksen getrouwd met Wilhelmus Josephus Gerardus Aloisius van Seggelen en
*Wilhelmina Johanna Jansen Derksen getrouwd met Aloisius Johannes Petrus Jansen
Het nageslacht van H. Derksen

Bronnen