Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Sint Antoniusgilde

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Gildenhuis

In 1858 werd er voor het eerst gesproken over een eigen gildegebouw voor de Broederschap St. Antoniusgilde. Dit blijkt uit de documenten die het gilde heeft aangeboden bij de opening van Grand-Café De Snor in 2006. In 1882, 1894 en 1895 werd opnieuw gesproken over een eigen gildegebouw. In 1896 werd er besloten om op de plek waar nu café De Snor is een oude schuur aan te kopen van de weduwe Thuis. Er werd gebouwd en in 1897 vond er het eerste feest plaats ter gelegenheid van het gouden priesterfeest van pastoor J.Th. Nales. Vervolgens werd op 31 augustus 1897 Koninginnedag gevierd. In 1898 was het gebouw klaar.

Uit De Graafschapbode

18 december 1880

BEKENDMAKING. Ruim 200 Leden van het St. Antonius-Gild te 's Heerenberg, zijn voornemens op Zondag 19 December 1880,- des avonds om 5 uur, vergadering te houden in het lokaal der Vereniging „de Vriendschap" aldaar.

9 juni 1883

's Heerenberg, 9 Juni 1883

Geachte Redacteur.

Mag ik u vriendelijk verzoeken aan onder staande regelen een plaatsje in Uw veel gelezen blad te willen in ruimen.
In de hoop dat de leden der St. Antonius-Broederschap zich nog zullen herinneren, dat ik het vorige jaar na afloop der kermis een stuk in de Generale Anzeiger van Emmerik heb laten plaatsen, met het doel om bekend te maken, dat mij als schutterskoning het dragen van het zilver niet was toevertrouwd, dat ik niet volgens oude gewoonte uit den beker mocht drinken, en dat er geen toost op de schutterskoning was uitgebracht. Wat het eerste punt betreft, daarover heb ik het bestuur uitgedaagd, op het getuigschrift, mij door de edelachtbare Heer Baron van Hugenpoth, Burgemeester alhier , ter hand gesteld, maar waarop niemand is komen opdagen; dus een bewijs van schuld. Nog heb ik in datzelfde stuk te kennen gegeven, dat het mijn vurigste wens was, dat het onkruid moge uitgeroeid worden.
Daar nu: met deze kermis een nieuwe directeur en twee nieuwe bestuursleden gekozen zijn, met het gevolg, dat mijn vurigste wens in vervulling is gegaan en er veel onkruid is uitgeroeid, kan ik niet nalaten mijne hartelijke dank te betuigen aan de nieuwe directeur en de nieuwe bestuursleden voor de grote eer mij aangedaan (namelijk) ik ben 's morgens met muziek en vaandels door directeur en bestuur en een groot aantal leden afgehaald; ik was waardig het zilver te dragen door de stad, naar de kerk, en vervolgens naar de schietplaats, tot er weer een nieuwe Koning was, zodat ik in mijn eer hersteld ben en alles van deze kermis af weer op de oude voet gaat en het zilver gedragen wordt zooals het van ouds bestaan heeft.
Om niet te vergeten, spreek ik mijne hartelijke dank uit, voor die grote eer mij bewezen en ik hoop, zo er nog onkruid onder het bestuur mocht aanwezig zijn, dat het dan spoedig uitgeroeid moge worden.
Dus beminde medebroeders van St Antonius, ere wien ere toekomt: aan de nieuwedirecteur en nieuwe bestuursleden een driewerf „Leve .... Hoog!"
OTTO TE WEST.

7 juni 1884

's Heerenberg.

De 15de Juni is het 25 jaar geleden, dat de Vereniging de Vriendschap alhier in het leven werd geroepen door het bestuur van St. Antonius Broederschap.

Primitief slechts uit 5 leden bestaande, hadden zij zich meer bepaald ten doel gesteld: opluistering van de plaatselijke kermis.

Langzamerhand breidde zich het aantal leden uit en hoewel de eerste jaren hand in hand gaande en samenwerkende met voormelde Broederschap, loste zich die band gaandeweg op, trad de Vereniging zelfstandig op en werd het Beschermheerschap in 1862 opgedragen aan Z. K. H. Vorst van Hohenzollern Sigmaringen, die zulks welwillend aanvaardde en gedurig blijken gaf van belangstelling.
Hoewel de zaken niet altijd voor de wind gingen en men van deze en gene zijde al eens tegenwerking ondervond, hield de vereniging moedig stand, gesteund door de samenwerking en eendracht der leden en handhaafde aldus tot op heden haar naam: de Vriendschap. Geen wonder dan ook, dat men die dag niet onopgemerkt zal laten voorbijgaan, maar dat men tracht de zelfde zo luisterrijk mogelijk te vieren.
Wij twijfelen dan ook niet of het bestuur zal in zijn dikwijls, zo moeilijke taak flink geschraagd worden door de eendrachtige samenwerking der leden, door het hunne bij te dragen ter opluistering en blijk te geven van hunne symphatie door het uitsteken der Vaderlandscbe driekleur en dat zij tonen dat zij feest weten te vieren in den waren zin des woords.
Wij eindigen hier met den wens de Vereniging de Vriendschap in groei en bloei moge toenemen, en na nogmaals 25 jaar in volle luister haar gouden feest mogen vieren

15 januari 1898

Sint Antonius Broederschap St. A/B op het vaantje

VERHURING,

Van een woonhuis met grote zaal, van de St. Antonius Broederschap te 's Heerenberg, op Zondag 30 Januari de 1898.

Voorwaarden zullen gedurende 14 dagen te voren ter lezing liggen in het koffiehuis van den Heer I. L. SLIEPENBEEK.

De Directeur:

J. BURGEMEESTER

30 mei 1932

„St. Antonius Broederschap" houdt heden Maandagavond een zeer belangrijke algemene vergadering in de zaal van de heer G.W Schuurman.

Als dan zal bepaald worden hoe en waar dit jaar door „het Gilde kermis zal gehouden worden.

28 mei 1933

1933-05-28 Officiele kerklijst voor Bergh 13e jrg nr 22 pag 04 St.Antonius.jpg

Het bericht hiernaast over de algemene ledenvergadering van 11 juni 1933 stond niet in De Graafschapbode, maar in de Officieele Kerklijst voor Bergh van 28 mei 1933.

4 februari 1935

St. Antonius-Gilde hield Zondag in de zaal van den heer G.W. Schuurman een algemene ledenvergadering, die door ca. 60 leden bezocht was. De kapitein, de heer J. Ebbing Sr. deelt in zijn openingswoord mede, dat een aantal leden bij het bestuur een verzoek ingediend heeft om dit jaar voor het eerst de „Vastenavond" feestelijk te vieren. Met algemene stemmen wordt hiertoe besloten. Verder wordt er bepaald, dat de vastenavondviering zal plaats hebben op 25 Februaria.s. in de zaal van den heer Schuurman. De leden en vreemdelingen hebben vrije toegang en de danslustigen kunnen tegen betaling van 50 cent per persoon aan het bal deelnemen.

Tweeduizend flessen bier

's-Heerenberg 8 juni 1938
Na gehouden aanbesteding komen beide plaatselijke bottelaars, de heren Th. van Uhm en W. Pennards, in aanmerking voor de levering van bier voor de leden van het St. Antonius-gilde, gedurende de beide kermisdagen. De taktatie bestaat uit ongeveer 2000 flessen bier.

Zie ook

Ledenlijst Broederschap St. Antonius

Deze leden waren de laatste die lid waren van de vereniging tijdens en na de verkoop van het pand van het St. Antonius aan dhr. G.W. Schuurman, thans Molenstraat 2.

Broederschap te 's-Heerenberg

gewone leden

 • Frans Rieverein
 • H Kniest Grad zn
 • Chris Ruikes
 • Joh Ruikes
 • Piet van Gessel
 • H Kolenbrander
 • Joh Hageman
 • Jos van Halteren
 • Joh Michelbrink
 • Joh Kuppers
 • Joh Hulst
 • Gerh Peeters
 • Theod Giezenaar W zn.
 • Joh Welting Grad zn
 • Th Beenen
 • G van Halteren
 • B van Halteren Jan zn
 • Wilh Ridder
 • Bern Sluiter
 • Joh Gunsing
 • Joh Spekkink
 • Ant Kuppers
 • Joh Roosendaal
 • Berh Keuken
 • H Hafkenscheidt
 • Joh te West
 • Bern Giezenaar Wzn
 • Theod Derksen Jun
 • Joh Jacobs
 • Theod Botzen
 • Alb Berendsen Jun
 • H te Boekhorst
 • G Hakfoort
 • Joh Rozie Jun
 • B Seggelink
 • Pet Wennekus
 • H Vd Heiden

gewone leden

 • H van Halteren J zn
 • J van Halteren H zn
 • H Kerstjes
 • C Bosch Ant zn
 • Joh Berends
 • Jac Giezenaar Wilh zn
 • Isac Cohen
 • B te Boekhorst
 • J Trilsbeek
 • Tr Kracht
 • Joh Snel
 • Coen Wassing zn
 • H Giezenaar W zn
 • Bern Wennekes
 • E Eggink
 • Joh Derksen Th zn
 • Antoon Wassing
 • Louis Gerritsen
 • J Hofs P zn
 • J Hofs Alb zn
 • Jac Peeters
 • H Roosendaal
 • J vd Bosch J zn
 • Theod v Halteren Gr zn
 • H Smeenk
 • Ger Burgers
 • Ml van Halteren Gr zn
 • Wilh Heijltjes
 • Hendr Rulof
 • Theod ten Oerver
 • B Bongers
 • Joh Bekker
 • Wilhelmus Wassink
 • Wilh Peeters
 • Jan Wassink
 • Ger Ebbink
 • Ger Angenent
 • Theod Heijltjes

gewone leden

 • Ant Messing
 • Gerh Noestheden
 • Gerh Heijman
 • Bern Gerritsen
 • Wilh Hofstraat
 • Arnol Messing
 • Joh Jansen B zn
 • Wilh van Bree
 • Gerh Hoffs Peter zn
 • Gerh Hulst
 • W Metze
 • Alb Hoffs Bart zn
 • Hent Angenent
 • Casper Brunning
 • Peter Damen
 • Joh Bisseling
 • Grad Michelbrink
 • Alf Eggink
 • Joh Vd Bosch Gr zn
 • Ant Hulst Rich zn
 • Ant Wessing
 • Wilh Wennekes
 • Joh Ebbing
 • Hendrik Derksen
 • Hendrik Ketelaar
 • E Braam jun
 • B Meuleman
 • H Wassing H zn
 • W Spekking D zn
 • W Spickers
 • Otto Hageman
 • B Tervoert
 • H Kaak jun
 • Hendr Burgers
 • Joh Nonnemaker
 • Wilh Mutter
 • Joh Redewinkel
 • Wilh Bosman
 • Joh Diekman

gewone leden

 • Gerh Mutter
 • Grad v.d. Bosch Sen
 • Hendrik Arntsen
 • Joh A Rosie
 • Hern Michelbrink
 • Joh Booms Ant zn
 • Antoon Hulst J zn
 • Gerh Weltink Ant zn
 • Hendrik Bosch Ant zn
 • Casper Trecht
 • Gerh Ongenoordt
 • A Berentsen
 • W Ketelaar jun
 • Joh Rulof
 • Wil Kniest
 • G Kaak H zn
 • Ant Booms J zn
 • J Beumer Jac zn
 • Dagob Egging
 • Arn Menting
 • Hendr Vink Arn zn
 • Joh Vink Arn zn
 • Joh Varwijk
 • Bern Huls Rich zn
 • Ant Bisseling
 • Gerh Heijltjes
 • B v.der Eem
 • J. v Halteren Jos zn
 • Herm Reesing
 • Car Ketelaar
 • Alb Teeling
 • Alb Dieker
 • H Trecht
 • Eduw Ketelaar
 • Eduw Bongers
 • H Vink Ant zn
 • J. T. Bernards
 • J. Jacons C zn
 • W. Derksen J zn

Ledenlijstvan de H. Antonius

ereleden

 • Hendrik Welting Ant zn
 • J Burgeneester Sn
 • G Welting Sen
 • B Welting Gr zn
 • A Welting W zn
 • L Meijer
 • J van Gessel
 • J Sliepenbeek
 • W Wilmes
 • A Heinink
 • Dr J Sckikker
 • H Hencker
 • O Dieker
 • J.L. ten Have
 • P. Bosman
 • C Eggink
 • B Walterfang

gewone leden

 • Corn Jansen
 • Mathijs Beumer
 • Arnol Damen
 • Lb. Botzen
 • Antoon Vink
 • Gla Baron van Hugenpoth
 • Hent Bongers
 • Johan Vink
 • J Rademaker
 • Peter Hoffs Sen
 • Casper Messing
 • Wilh Evers
 • Theod Derksen Sen
 • Joh Schuurman
 • Peter Rozie Sen
 • Jac Giezenaar
 • Hent Derksen
 • A. Welting Grad Zn

gewone leden

 • Michel Rozie
 • Theod Bongers
 • Gerrit Schuurman
 • Richard Hulst
 • H. Hulst Ant zn
 • Theod Jansen Bart Zn
 • Herm ten Hunzel
 • B Daals Peter Zn
 • W Welting Bern Zn
 • H Bongers Jun
 • Derk Reijnders
 • Herm Wenneker
 • Bern Daals Jan Zn
 • Hendr Bisselink
 • Bertus Botze Bern Zn
 • Jos Rulof
 • Joh Hackfort
 • Frits Heuvel Osw Zn


Bijzonderheden over mensen op de ledenlijst

 • Jan Wassing (de rijwielzaak).
 • Fons Wassing (2016) vertelt. Jan Wassink is mijn vader en hij is in 1937 zelfs Schutterskoning geweest.

Hierover nog een leuke anekdote: hij vertelde mij eens dat hij dat jaar daarop bewust naast de vogel had geschoten, want hij wilde geen tweede keer koning worden , “kost me teveel”. Mijn vader was een zeer zuinige man!

Fotogalerie Benny Schuurman

Lodewijk Napoleon

Het Sint Antoniusgilde en de Sint Janscompagnie 's-Heerenberg hebben met heel hun schuttersshow nog eens extra uitgepakt, toen in 1809 de stad bezoek kreeg van Lodewijk Napoleon, de koning die Napoleon het nieuwe koninkrijk Holland bezorgd had. Een verering van 25 dukaten - 137,00 gulden was de beloning in die tijd.

Bij deze gelegenheid aanhoorde de koning op zijn doortocht te Zeddam de moeilijkheden omtrent het bezit van de kerkelijke goederen. Terug gekeerd op het paleis het Loo, vaardigde hij een besluit uit, waarbij hij een verdeling beval , die de oude kerk aan de rooms katholieken toekende.

Voor 's-Heerenberg werd een verdeling vastgesteld, met voor de gereformeerden behoud van het bezit van het kerkgebouw.

Na 1800 werden de vereringen aan Sint Janscompagnie en het Sint Antoniusgilde minder, 's-Heerenberg was geen zelfstandige stad meer en behoorde vanaf 1821 tot de gemeente Bergh.

Gilden & Schutterijen in het Graafschap Bergh

Gildebroeders in 17621766

Martijn Sloot, P. Nystadt, H. van Hasz, J. van Hasz en nog eens J. van Hasz( resp. kapitein en luitenant), Jan Bakenhof, Antony Burgers, Casper Mak, W. botzen, H. te West, Rut Wynandts, G. te West, H. Knuyfels, W. van Hasz, P. Daemen, Cuester, P. Reynders, nog eens H. te West, A. Messinck, W. Verhey, G. Kniest, N. Scheers, Dorus Meyer, J. Jansen, G.W. de Greeff, G. Boshuysen, F. Hartjes, G. Borgers, Kaspar Jansen, Simon Arentzen, K. Bongers, A.ten Hagen, J. Herbers, Derk Overgoor, G. Schuurman, (Gerhardus Schuurman 05-04-1727 's-Heerenberg 89 jaar †02-12-1816 's-Heerenberg - Barbera Solingius 26-04-1739 's-Heerenberg Gehuwd 15-06-1778, voorouders van de huidige generatie, A.H.W.Schuurman te 's-Heerenberg), W. Eykenouwer, W. Hellenraed, Pierling, Hendrik van Houten, J. Brinkman, G. Gysenaar, R. Gijsberts, Willem van Solingen, J. Overgoor, F. ten Haeff, Jan Derk Jansen, Jan, Scheers, Gerrit Hofman, Evert Hansen, Antony Scheers, Willem Overgoor, H. Weenink, Jan ten Oever, Hendrik Borgers, Peter Ketelaer, Hendrik Brinkman, Leendert Ketelaer, Jan Bongers, Gerhardus Bongers, Hannes Makrander, Evert Poor, Willem Knuyffels, Harmen Kock, Jan Peters, Evert Boshuysen, Jan Polman, Jan Sloot, Willem Kock, Wessel Kniest, H. Börgers, H. Wantingh, B. van Lier, Kasper Hacklender, Hendrik Börgers, Harmanus Wynants, Jan van Hamerden, Arnoldus Bentinck, Jan Ketterzeman, H. Bysterveld, H. Wynands Rutszoon, Harman Kniest, H. Arentzen, Evert ten Haeff, Martis Scheers.

Externe link

Bronnen