Bijdragen aan Berghapedia? Klik hier om je aan te melden !

Toerisme

Uit Berghapedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Vreemdelingen Verkeer Achterhoek Graafschapbode 16 juli 1926
Toerisme-icoon.jpg

Het toerisme is voor de regio Bergh altijd een belangrijke bron van inkomsten geweest. Van oudsher is er in de kerkdorpen en de stad 's-Heerenberg veel Horeca te vinden. In de bosrijke omgeving bevinden zich vele campings.

In de jaren 20 vormde Burgers Dierenpark, opgericht en geleid door Jan Burgers een belangrijke attractie. Piet Pennards had toen in Zeddam een speeltuin bij Café-restaurant "Juliana", later genaamd Het Tolhuis.

Graafschapbode

In de vergadering op 23 fabruari 1934 werd het nieuwe V.V.V. Bestuur gekozen, dit bestond uit: G. Burgers, Th. Verwayen, G.W. Schuurman, H. Heitkamp en M.Smit.

Algemene ledenvergadering „V. V. V. Bergh". — Vrijdagavond werd in het Verenigingsgebouw„De Vriendschap" de - algemeneledenvergadering der V.V.V. Bergh gehouden. Bij zijn openingswoord heet de Voorzitter,de heer B. Heinink, allen hartelijk welkomen betreurt het, dat er slechts 32 leden gehoorhebben gegeven aan de uitnodiging. Speker is de overtuiging toegedaan,'dat de kernder V.V.V. aanwezig is en hoopt zeer, dat de besprekingen een gunstig verloop mogen hebben.
De notulen, alsmede het jaarverslag van de penningmeester worden zonder op- ofaanmerkingen goedgekeurd. De heren W. Bruins uit 's-Heerenberg enTen Benzei uit Beek worden aangewezen alscommissie van verificatie. Hierna leest de Secretaris, de heer H.Scheer, een uitvoerig verslag voor over hetwerk der V.V.V. in 1934. Hieruit blijkt, datde Vereniging zich in het tweede jaar van haar bestaan heeft aangesloten bij de Prov.Geldersche Vereniging voor Vreemdelingen-verkeer, een daad, die nodig is gebleken.
Spreker brengt dank aan de bestuursleden, die om de een of andere reden voor hun bestuurs functie bedankten, in 't bijzonder de heer G. Vriesen Jr. vooral heeft de Streekcommissie in het afgelopen jaar voor Bergh veel gedaan, maar de resultaten zijn des te meer merkbaar, wanneer de V.V.V. en ieder afzonderlijkzijn volle vertrouwen schenkt in deze commissie. Dat 1934 voor het vreemdelingenbezoek een minder gunstig jaar is geweest,is niet te wijten aan verflauwde werkzaamheiden activiteit van het bestuur derV.V.V., maar wel aan de, economisch moeilijke omstandigheden en. de gunstige reisgelegenheden naar Duitsland.
Bij de bestuursverkiezing voor Zeddam wordt deheer Bekker met 18 stemmen gekozen en de heer Th. van Ditshuizen met 26 stemmen herkozen. De uitslag voor 's-Heerenberg luidt: de heer G. Verwaijen met 18 stemmen gekozen en de heer B. Heinink met 30 stemmen herkozen. Den heer Bekker, die niet ter vergadering is, zal gevraagd worden ofhij de benoeming aanvaardt. De andere heren nemen staande de vergadering de benoeming aan.
De Voorzitter wijst er nogmaals op, dat de bestuursleden hun taak naar behoren moeitenopvatten. Verder komt aan de orde de te voeren actie in 1935.
De Secretaris leest de begroting voor, die punt voor punt wordt behandeld. Voorlooplg is er ƒ 245.— uitgetrokken; voor de advertentie-reclame. Ook zal er geadverteerdworden in het Streekblad, Wegens het bedanken van de heer Hendriksen uit Zeddam als beheerder van het verkeers bureau, moet thans een andere leider benoemd. Eén sollicitatie is binnengekomen en wel van den heer Ten Benzei uit Beek. Door den heer Jac.Nieuwenhuis wordt de kandidatuur Ten Benzei krachtig verdedigd. Veel leden zijn echter van meningdat, alhoewel ze den heer Ten Benzei zeer geschikt achten voor de functie, de plaats Beek daarentegen niet het meest geschikte pun voor het verkeersbureau is. Na langdurige bespreking wordt voorgesteld te stemmen voor het verkeersbureau te Beek of te 's-Heerenberg en zo 's-Heerenberg aan- gewezen wordt, de Secretaris met deze functie te belasten. De uitslagluidt: voor 's-Heerenberg 20 st.; voor Beek 6 st.; blanco, zodat in 's-Heerenberg, ten huize van Secretaris, den heer H. Scheer, het verkeersbureau voorlopig voor een jaar zal gevestigd worden. Bij de rondvraag werden nog enkele vragen beantwoord.
Nadat de Voorzitter nogmaals een ieder opwekte mede te werken tot de bloei der .V.V.V. Bergh, sloot hij met een dankwoord voor de opkomst deze schitterend geslaagde vergadering.

Vergelijking 1961 en 1966

Overzicht der Berghse logiesaccomodaties' in 1961 en 1966, samengesteld door Braam, J.L.J. ten behoeve van Doctoraalscriptie Sociale geografie (Nijmegen, december 1966).

             1961            1966
Logiesvorm

hotels         400   28,6%       639   26,3%
pensions        250   17,8%       962   39,5%
kamphuisjes       50   3,6%        -   -
zomerhuisjes       -   -        216   8,9%
kamphuizen       150   10,7%       90   3,7%
kampeerboerderijen   250   17,9%       75   3,1%
kampeerterreinen    300   21,4%      450   18,5%    
            ---------------------------------------
Totaal         1400   100%       2432   100%

Op de eerste plaats is het totaal aantal toeristische slaapplaatsen beduidend toegenomen en wel met ongeveer 900. Procentueel bedraagt de stijging t.o.v. 1961 73,7%. De toename heeft vooral betrekking op de oude logiesvormen als hotels en pensions. Daarentegen valt er bij de nieuwe logiesvormen als kamphuisjes, kamphuizen en kampeerboerderijen een teruggang waar te nemen. Voor deze categorie vormen de zomerhuisjes een uitzondering, die gezien de grote toename, zeer in de belangstelling staan. Daar het vooral de jongeren onder de vakantiegangers zijn die de nieuwe logiesvormen prefereren, blijkt de gemeente Bergh voor deze categorie minder aantrekkingskracht uit te oefenen.

Het zijn derhalve de mensen van middelbare leeftijd en ouder die Montferland als vakantiegebied kiezen. Het aantal personen dat in hotels en pensions overnacht is t.o.v. 1961 gestegen van 46,4% tot 65,8%. Beide logiesvormen maken dan ook de kern van het Berghse toerisme uit.

Boekjes-Tijdschriften-Folders-Mapjes

Externe links